Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) turvaa paitsi luonnon säilymisen mutta myös liiketoiminnan jatkuvuuden

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) turvaa paitsi luonnon säilymisen mutta myös liiketoiminnan jatkuvuuden

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Ajankohtaista

Ympäristölainsäädäntö sääntelee ympäristön- ja luonnonsuojelua. On tärkeää ymmärtää erottelun merkitys, sillä kummatkin niistä tuovat omat, perustavaa laatua olevat vaatimuksensa yritysten toimintaan.

Lainsäädännössä ympäristön määritellään käsittävän sekä luonnon- että rakennetun ympäristön. Tavoitteena on suojella luonnonympäristöä ja sen monimuotoisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toisaalta lainsäädännöllä turvataan ihmisten oikeus terveelliseen ja viihtyisään ympäristöön. Ympäristönsuojelu on siis laajempi kokonaisuus kuin “pelkkä” luonnonsuojelu. Lainsäädännöllä pyritään vaikuttamaan erityisesti tulevaisuuteen, siihen, että tulevatkin sukupolvet saisivat elää puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä.

Ympäristövaikutusten arviointi on ehtona ympäristöluvalle

Julkinen valta toteuttaa ympäristönsuojelua lainsäädännön kautta. Ympäristöpolitiikkaa ohjaava keskeinen periaate on ympäristölle ja luonnolle koituvien haittojen ennaltaehkäisy. Hankkeissa, joista tiedetään aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia, edellytetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

YVA-menettelyssä selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä ympäristövaikutuksia hankkeella on, sekä miten hanke voidaan toteuttaa mahdollisimman ympäristöä säästävästi ja haitalliset vaikutukset minimoiden. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada päätöksentekoon mukaan asukkaat, joiden asuinympäristöön hanke vaikuttaa. YVA-menettely on kokonaisvaltainen arviointi, jossa otetaan huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. Menettely on kaksivaiheinen sisältäen ohjelmavaiheen (vaikutusten ja vaihtoehtojen tunnistaminen) sekä selostusvaiheen (ympäristövaikutuksia koskevien tietojen esittäminen). Kumpaankin vaiheeseen kuuluu lausuntokierros, jossa järjestöt, viranomaiset ja asukkaat voivat esittää mielipiteensä ohjelmasta ja selostuksesta.

YVA-menettely on edellytys hankkeelle myönnettävälle ympäristö- tai rakennusluvalle sekä hankkeen mahdollisesti vaatimalle kaavoitukselle.

lawly-ymparistolainsaadanto-ymparistovaikutusten-arviointi

Hankkeissa, joista tiedetään aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia, edellytetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Ympäristöjärjestelmä edistää yrityksen liiketoimintaa

Tulevaisuudessa ympäristönsuojelulliset periaatteet tulevat olemaan yhä tärkeämmässä asemassa yritysten päätöksenteossa. Tulevaan on varauduttava perusteellisesti seuraamalla lainsäädännön muutoksia, teknologista kehitystä sekä yhteiskunnallista ilmapiiriä ympäristöasioissa. Ympäristölainsäädännön tuomien vaatimusten tunnistaminen ja täyttäminen kasvattaa jatkuvasti merkitystään yritysten toiminnassa ja riskienhallinnassa. Ympäristöystävällisyydessä ei ole enää kyse kilpailuedusta, vaan asiasta, jonka tulee olla hoidossa, että kilpailussa voi ylipäätään pysyä mukana.

Ympäristöasioiden huomioimiseen ja hallinnoimiseen yhä useampi yritys ottaa käyttöönsä ympäristöjärjestelmän. Sen vaikutukset ovat sekä sisäiset että ulkoiset. Ottamalla käyttöön ISO 14001 -standardin yritys viestii ulkopuolelle olevansa vastuullinen ja noudattavansa toiminnassaan ympäristöarvoja. Samalla ympäristöjärjestelmä parantaa yritystoiminnan kustannustehokkuutta.

Lawlyn avulla täytät sekä ympäristölainsäädännön että standardien tuomat vaatimukset

LAWLY-palvelussa yrityksesi toimintaa koskevat vaatimukset kootaan vaivatta hallinnoitavaksi kokonaisuudeksi. Sinun tehtäväsi on tuoda laki käytäntöön – LAWLY hoitaa kaiken muun. Palvelu huolehtii vaatimusten päivittämisestä sekä ilmoittaa vain ne lainsäädännön muutokset, jotka koskevat sinun yritystäsi. Lawlyn avulla hallinnoit niin lainsäädännölliset kuin laatujärjestelmien ja standardien tuomat velvoitteet sekä osoitat niiden täyttymisen.

Tee yrityksesi toiminnasta ympäristöystävällistä. Ota LAWLY käyttöön.

Viimeisimmät artikkelit