HR-lainsäädäntö

Työ- ja henkilöstölainsäädännöllä pyritään edistämään työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä erilaisissa työhyvinvointia koskevissa asioissa sekä varmistaa henkilöstölle annettavat riittävät tiedot yrityksen tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tavoitteena on myös parantaa työntekijöiden asemaa esimerkiksi kehittämällä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa päätöksiin jotka koskevat heidän työtään, työolojaan sekä asemaansa yrityksessä.

Lawlysta löydät yrityksiä koskevat keskeiset vaatimukset mm. seuraavien lakien ja asetusten osalta:

  • Työaikalaki
  • Työsopimuslaki
  • Vuosilomalaki
  • Vuorotteluvapaalaki
  • Yhdenvertaisuuslaki
  • Laki työriitojen sovittelusta
  • Laki työntekijöiden lähettämisestä
  • Opintovapaalaki
  • Palkkaturvalaki

Viimeisimmät artikkelit