Työsuojelulainsäädäntö on pakottavaa oikeutta

Työsuojelulainsäädäntö on pakottavaa oikeutta

Kirjoittanut: LAWLY Aihe: Ajankohtaista

Suomessa työsuojelu on perinteisesti ollut korkealla tasolla, mutta tulevaisuudessa se joutuu yhä kovempien haasteiden eteen. Muuttuvissa olosuhteissa työnantajien on hankalampi suunnitella, varmistaa ja hallita työturvallisuuden toteutumista. Työolojen, työpaikkojen sekä itse työn tekemisen muutos nostaa työturvallisuuden entistäkin tärkeämpään asemaan. Turvallisuuden on tulevaisuudessakin oltava yritysten päätöksenteon ytimessä.

Mitä on työsuojelu?

Työsuojelulainsäädännöllä varmistetaan ja edistetään työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, sekä pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työstä aiheutuvia vaaroja ja vaurioita. Työsuojelun toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työntekijöihin.

Työsuojelulainsäädäntö on niin sanottua pakottavaa oikeutta eli lain säännöstä on pakko noudattaa yleisen edun tähden. Laissa työsuojelu on säännelty siten, ettei siitä voida poiketa osapuolten keskenään tekemillä sopimuksillakaan.

Työsuojelu ei silti tarkoita työnjohdon ylhäältä alaspäin sanelemia sääntöjä ja kieltoja vaan lain tavoitteena on lisäksi edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Turvallinen työ ja työolot vaativat, että työntekijöillä on aidosti mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin seikkoihin.

Työsuojelutoiminnan on oltava systemaattista. Työsuojelulla on hyvin keskeinen rooli erityisesti silloin kun uusi projekti on suunnitteluvaiheessa tai kun toimintoja muutetaan jollain tapaa. Suunnitteluun kuuluvat vaarojen tunnistaminen sekä työtilojen, työolojen, koneiden ja laitteiden riskienarviointi. Näiden kartoittamisen jälkeen määritellään tarvittavat turvallisuustoimenpiteet.

lawly-tyoturvallisuus

LAWLY-palvelun avulla varmistat, että yrityksesi työturvallisuus on hallinnassa myös tulevaisuudessa.

Työsuojelun tulevaisuudennäkymiä

Turvallisuuden tulee olla yritysten päätöksenteon ytimessä. Teknologian kehityksen tuomat muutokset työoloihin sekä työelämään yleensä ovat yhä merkittävämpiä. Kehitys tuo mukanaan sekä uusia riskejä että muuttaa vanhojen riskien luonnetta. Siksi turvallisuudesta on saatava reaaliaikaista informaatiota.

Uudenlaiset työmuodot vaativat uudenlaisia keinoja työtapaturmien ja muiden vaarojen ennaltaehkäisyyn. Kokoaikatyöstä siirrytään yhä enemmän osa-aikatyöhön, etätyöhön ja alihankintaan. Muutos hämärtää työnantajan roolia, siirtää riskienhallintaa enemmän työntekijälle ja tekee työpaikan turvallisuuden hallinnasta entistä hankalampaa.

Työsuojelulainsäädännön soveltamisessa työpaikkojen arjessa on pyrittävä työntekijöiden sitouttamiseen turvallisuuteen. Samalla koko organisaation toimintaa on muutettava suuntaan, joka ottaa turvallisuuden huomioon kokonaisvaltaisesti. Toiminnan on oltava johdonmukaista: sen sijaan, että selvitettäisiin “vain” syyt yksittäisten tapaturmien taustalla on tunnistettava, mitkä ovat ne organisaatiotason poikkeavuudet, joiden seurausta työtapaturmat ovat.

Lawlyn avulla varmistat työturvallisuuden toteutumisen

LAWLY-palvelun avulla voit olla varma, että yrityksesi työturvallisuus on hallinnassa ja kaikkia yrityksesi toimintaa koskevia viranomaisvaatimuksia noudatetaan. Palvelussa annetaan aluksi perustiedot yrityksestä ja sen toiminnasta, joiden perusteella LAWLY muodostaa vaatimusrekisterin lainsäädännön vaatimuksista – seuraat siis vain nimenomaan sinun yritystäsi koskevia vaatimusten täyttymistä. Lisäksi LAWLY ilmoittaa lainsäädännön tulevat muutokset, jolloin reagointiaikaa on enemmän.

Tee työstä turvallista ja panosta työntekijöiden hyvinvointiin. Ota LAWLY käyttöön.

Viimeisimmät artikkelit